Breake from Creative Destruction: The Demolishment of Neo-Classical Economics

The Best Article of the Issue

Keywords: Classical and Neo-Classical Economics, Industrial Revolution, Marginal Revolution, Labor Theory of Value

Abstract

The story of the industrialization process began in England has brought about a deep transition in terms of relations of production, and this led to brand new objective conditions that caused the economy to go into a major metamorphosis by changing the institutional and intellectual structure. This process has been influential in changing the discipline of economics. The classical theory of economics, which began with optimistic terms like freedom and perfect competition, evolved into “dismal science”, got replaced by a transition called marginal revolution, and furthermore, with critics, by Neo-classical theory of economics which was mesmerized by mathematics. While moving away from practice for the sake of being scientific, Neo-classical economics tried to utilize laws of physics on human beings, put the emphasis on the principle of rationality and the perceived economy as a machine. The theory’s inability to explain the contemporary world and its habit of reducing economics to abstract mathematics, combined with its mistaken ideal to explain economics by cause-and-effect relation as in natural sciences, caused economics to be isolated from other disciplines. This study presents a critical approach to the emergence of Neo-Classical economics by discussing the contextual structure and conditions of its birth from a historical perspective.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acemoğlu, D. ve Robinson, J. (2017). Ulusların Düşüşü. Faruk Rasim Velioğlu (Çev.). İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.

Adda, J. (2002). Ekonominin Küreselleşmesi. Sevgi İnceci (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Ahmet, D. (2016). David Hume’un Siyasal Ekonomisi ve İnsan Doğası. Journal of Institute of Social Sciences, 7(1), 947-968.

Altunöz, U. (2014). Egemen Neo Klasik İktisata Eleştirisel Yaklaşım: Post Otistik İktisat Ve 2008 Küresel Krizinin Post Otistik Analizi. Odü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 4(7), 28-33.

Aydın, Y. (2016). Post Otistik İktisat: İktisat Eğitimi ve Neoklasik İktisat Eleştirisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 35-47.

Aytaç, Ö., İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve Girişimcikültür: Sosyolojik Bir Perspektif. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 101-120.

Bakırcı, Ç. (2013). Evrim Kuramı ve Mekanizmaları. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

Ballıoğlu, B. (2012). Tam Rekabet. http://www.academia.edu/5698201/Tam_Rekabet_Piyasas%C4%B1 adresinden 20 Ocak 2019 tarihinde erişildi.

Bayhan, V. (2002). Demokrasi ve Sivil Toplum Örgütlerinin Engelleri: Patronaj ve Nepotizm. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 26 (1), 1-13.

Beaud, M. (2015). Kapitalizmin Tarihi 1500-2010.İstanbul: Yordam Kitap.

Buğra, A. (1995). İktisatçılar ve İnsanlar. İstanbul: İletişim Yayınları.

Buğra, A. (2008). Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika. İstanbul: İletişim Yayınları.

Callinicos, A. (2017). İmperialism and Global Political Economy. Cambridge: Polity Press.

Campbell, D. (2004). Post-Autistic Economics, http://www.paecon.net/PAEarticles/Adbusters1.htm (Erişim Tarihi: 05.02.2019)

Clark, G. (2013). Fukaralığa Veda Dünyanın Kısa İktisadi Tarihi. Egemen Demircioğlu (Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Colander, D., Holt, R. ve Rosser, B. (2003). The Changing Face Of Mainstream Economics. Review Of Political Economy, 16 (4), 485-499.

Çetin, H. (2002). Liberalizmin Tarihsel Kökenleri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1), 79-96.

Dudu, H. (2014). Neo-İktisat Kuramının Genel Çerçevesi Ve Eleştirisi. Aydınlanma 1923, 48(48), 25-38.

Durmaz, S. (2011). Yüksek Orta Çağ’ da Papa-İmparator Çatışması: Kılıç ile Âsâ’nın Savaşı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (1), 93-120.

Erdoğan, A. (2012). Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Erdölek, Ö. (2012). Başka Bir İktisat Mümkün (Mü)? “Post Otistik İktisat”. İktisat ve Toplum Dergisi, 23.

Günay, E. Türkmen, S. Özbek, S. (2018). İktisadi Düşünce Üzerinde Doğa Bilimlerinin Etkisi, Klasik Fiziğin İktisadi Alana İlk Uyarlaması: Fizyokrasi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1), 41-66

Güran, T. (2017). İktisat Tarihi. İstanbul: Der Kitabevi Yayın Dağıtım.

Huberman, L. (2003). Feodal Toplumdan Yirmi Birinci Yüzyıla. Murat Belge (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Hymer, S. (2016). Çokuluslu Şirket. Fahri Bakırcı (Çev.). İstanbul: Epos Yayınları.

İslatince, H., Sermen, A.B., İktisadi Düşünüşü Rasyonel Kılmak: Kurumsal Yaklaşım, Social Mentality And Researcher Tinkers Journal, 4(14), 1202-1211.

Kahneman, D. (2016). Hızlı ve Yavaş Düşünme. İstanbul: Varlık Yayınları.

Kara, A. (2001). İktisat Kuramında Pozitivizm Ve Postmodernizm. İstanbul: Vadi Yayınları.

Kaymak, M. (2011). Sanayi Devrimi Neden İngiltere’de Gerçekleşti. Karşılaştırmalı Bir Makro Tarih Denemesi. İçinde: H Mıhçı (der), İktisada Dokunmak: İbrahim Tanyeri’ye Armağan, 163-185.

Kazgan,G. (1969). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları.

Küçükkalay, A. M. (2015). İktisadi Düşünce Tarihi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Marx, K. (2013). Ücretli Emek ve Sermaye. Süleyman Ege (Çev.). İstanbul: Bilim ve Sosyalizm Yayınları.

North, D. (2002). Kurumlar, Kurumsal Değişim Ve Ekonomik Performans. Gül Çağalı Güven (Çev.). İstanbul: Sabancı Üniversitesi.

Oxforddictionary. (2016). Word of the Year 2016 is..., https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 (Erişim Tarihi: 05.02.2019)

Polanyi, K. (2000). Büyük Dönüşüm, Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri. Ayşe Buğra (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Politzer, G. (2009). Felsefenin Başlangıç İlkeleri. Hasan Erdem (Çev.). İstanbul: Arya Yayıncılık.

Politzer, G. (2011). Felsefenin Temel İlkeleri. Hasan Erdem (Çev.). İstanbul: Arya Yayıncılık.

Russell, B., (1997). Ortaçağ, Batı Felsefesi Tarihi. Muammer Sencer (Çev.). İstanbul: Say Dağıtım.

Sarfati, M. (2010). Marjinalist Dönüşüm ve Bugünün Dünyası. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1).

Skousen, M. (2007). İktisadi Düşünce Tarihi: Modern İktisadın İnşası. M. Acar, E. Erdem, M. Toprak (Çev.). Ankara: Adres Yayınları.

Stiglitz, J. (2003). Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı. Arzu Taşçıoğlu, Deniz Vural (Çev.). İstanbul: Plan B Yayıncılık.

Stiglitz, J. (2014). Eşitsizliğin Bedeli. Ozan İşler (Çev.). İstanbul: İletişim Yayıncılık.

Thaler, R. H. (2015). Dürtme. Enver Günsel (Çev.). İstanbul: Pegasus Yayınları.

Thompson, E. P., Kocabaşoğlu, U., & Ünüvar, K. (2004). İngiliz işçi sınıfının oluşumu. Birikim.

Ulu, H. (T.Y). Rekabetçi Sistem ve İnsan Doğası, https://www.rekabet.gov.tr/(X(1)S(x20eapfry5te0o1nx0zkawet))/tr/Sayfa/Yayinlar/digercalismalar/rekabet-yazilari?icerik=d1ecdb8e-2f3e-450d-b25b-ff5ac3596538 (Erişim Tarihi: 27.01.2019)

Veblen, T. B. (1964). The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Arts, New York: Norton Editions.

Veblen, T. B. (1989). The Place of Science in Modern Civilization and Other Essays, New Brunswick: Transaction Publishers.

Whipps, H. (2009). The Evolution of Human Aggression. 31 Ocak tarihinde https://evrimagaci.org/insan-saldirganliginin-evrimi-7484 adresinden erişildi.

Yaşar, G. A. (2011). Ortaçağdan Günümüze" Modernite": Doğuşu Ve Doğası. Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7).

https://tr.sputniknews.com/analiz/201810251035829823-francis-fukuyama-sosyalizm-marx/ (3 Ocak 2019 tarihinde erişildi).

Published
2019-06-01
How to Cite
Gelekçi, K., & Kılıç, A. (2019). Breake from Creative Destruction: The Demolishment of Neo-Classical Economics. Economics Literature, 1(1), 1-23. https://doi.org/10.22440/elit.1.1.1
Section
Articles